Kashmiri Words – Part 2

gaej

Dull person in Kashmiri
charag beigh

Fireplace in Kashmiri

gaej

Itching in Kashmiri

kashun

Madman in Kashmiri

mout

Disorder in Kashmiri

phuer

Bath in Kashmiri

sraan

Nettle in Kashmiri

suoi

Knot in Kashmiri

thapp

Reed Mat in Kashmiri

waguv

Stranger in Kashmiri

wopur

Hungry in Kashmiri

fakaai

Rainbow in Kashmiri

sonzal

You can find more Kashmiri words here